Doorstroomrecht TL --> Havo versterkt het vmbo

Helemaal mee eens

Mee eens

Noch mee eens, noch mee oneens

Mee oneens

Helemaal mee oneens
Amarantis

Begin 2012 blijkt dat Amarantis Onderwijsgroep kampt met acute financiële problemen. Naar aanleiding hiervan stelt de minister van OCW een onderzoekscommissie in. Het rapport is op maandag 3 december 2012 aangeboden aan de minister.

(Het rapport van de commissie 'Autonomie Verplicht' kunt u hier downloaden, bijlage 1 kunt u hier downloaden, voor overige bijlagen verwijzen wij u naar de website van het CAOP).

De belangrijkste conclusies van de commissie zijn:  

  • Amarantis Onderwijsgroep werd op een weinig professionele wijze geleid. Er was onvoldoende daadkracht en de planning- & controlcyclus van Amarantis werkte niet;
  • de Raad van Toezicht (RvT) was ineffectief in het vinden van een rol ten opzichte van het CvB;
  • de afstand van het College van Bestuur (CvB) tot het onderwijsproces was te groot;
  • er was veel onenigheid binnen het bestuur én met de Raad van Toezicht;
  • het financieel toezicht van de Inspectie van het onderwijs was onvoldoende afgestemd op de ernst van de problemen bij Amarantis.

Scherpe kritiek dus van de commissie, waarbij vooral is gebleken dat het systeem heeft gefaald. Om de problemen het hoofd te bieden gaf Amarantis begin 2012 aan € 132 miljoen nodig te hebben voor een reorganisatie. Die financiële ruimte was er niet. De problematiek was ontstaan onder andere door een te rooskleurige inschatting van de groei van deelnemersaantallen en door 100.000 m2 teveel aan ruimte. De kosten van huisvesting lagen 50% hoger dan bij andere vo/mbo instellingen.

Het rapport werpt vooral de vraag op in hoeverre het vertrouwen op vergaande autonomie van schoolbesturen gerechtvaardigd is. Als er sprake is van substantiële zorgen over onderwijskwaliteit en/of de financiën, moet het ministerie kunnen ingrijpen als dat nodig is. De commissie vindt dat stelselverantwoordelijkheid geen excuus mag zijn voor het ontbreken van kennis of het niet doordringen van relevante signalen over instellingen bij het departement. Ook rijst de vraag of er wel voldoende grip is op schaalgrootte van instellingen. Niet omdat grote instellingen niet aan de voorwaarden van kwaliteit en continuïteit zouden voldoen, maar vooral omdat zij kunnen gelden als ‘too big to fail’. Bij een faillissement zijn de consequenties voor de leerlingen én de werkgelegenheid dan te groot. De commissie is van mening dat het vertrouwen op autonomie, bestuurders, toezichthouders en leidinggevenden verplícht tot het uitoefenen van hun verantwoordelijkheden ten dienste van het publieke belang.

Zodoende doet de commissie de volgende aanbevelingen:

  • De commissie pleit onder meer voor een versterking van de bestuurskracht en het verbeteren van de checks & balances binnen de instelling. De toepassing en naleving van de governance code en het afleggen van een bestuurdersverklaring zijn daarbij essentieel.
  • De Raad van Toezicht moet gekozen worden via een openbare procedure en er zal een basisopleiding komen voor de leden.
  • De commissie is van mening dat de Inspectie van het onderwijs het jaarverslag en de kwaliteit van het onderwijs in samenhang moet gaan beoordelen met het oog op de continuïteit. Beleidsdirecties van het ministerie van OCW en de Inspectie moeten meer dan nu de informatie over de ontwikkeling van een instelling in vroegtijdig stadium actief delen.
  • De minister van OCW moet bredere interventiemogelijkheden krijgen en niet alleen bij slecht bestuur en/of wanbeleid. De commissie stelt verder voor dat huisvestingsbeslissingen van instellingen genomen worden in samenwerking met collega-instellingen en dat in het jaarverslag verantwoording wordt afgelegd over de afwegingen die zijn gemaakt.

 

Laatste nieuws
Nieuwe reeks WEB-cursuusen in 2020
21-01-2020 • Lees meer »
3e landelijke vmbo-mbo conferentie
28-11-2019 • Lees meer »
Actis Seminars organiseert een landelijk...
19-06-2019 • Lees meer »
Agenda
Kansrijk van School naar Werk
19-06-2019 • Lees meer »
Leergang Onderwijsrecht
25-09-2019 • Lees meer »
Lunteren conferentie primair onderwijs 2...
02-10-2019 • Lees meer »